Algemene voorwaarden

van bemiddelingsbureau Hair Trans Turkije gevestigd te Kalmthout

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Hair Trans Turkije en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Hair Trans Turkije

Bemiddelingsbureau dat voor personen bemiddelt voor medische behandelingen incl. verblijf in Turkije uitgevoerd in medische klinieken aldaar.

1. Overeenkomst:

De overeenkomst waarbij Hair Trans Turkije zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van de bemiddeling bestaat uit de volgende diensten:

 1. Afspraak maken, bemiddelen en in contact brengen met een gespecialiseerde medische kliniek en/of arts(en)
 2. Transfer vliegveld-hotel
 3. Verblijf van 3 nachten in 3*hotel, inclusief ontbijt
 4. Transfers naar en van medische instelling
 5. Vooronderzoek en behandeling in medische instelling
 6. Nacontrole
 7. Nederlandstalige begeleiding aldaar
 8. Overige overeengekomen medische diensten
 9. Transfer hotel-vliegveld

In sommige gevallen kan de klant in overleg met Hair Trans Turkije besluiten slechts enkele van bovenstaande punten te kiezen en een aantal punten zelf verzorgen.

1. Dienstverlener:

De vervoerder, accommodatie verschaffer, reisorganisator, luchtvaartmaatschappij, ziekenhuis, medische instelling, arts en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de klant een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

1. Klant:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hair Trans Turkije in contact is getreden teneinde van de diensten van Hair Trans Turkije gebruik te maken.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Art. 2, lid 1

Deze voorwaarden maken deel uit van alle “autorisatie/aanvraag bemiddeling” overeenkomsten voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Hair Trans Turkije en klant.

Art. 2, lid 2

De klant verstrekt Hair Trans Turkije voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 2, lid 3

Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de klant voor zulks behandeling, als gevolg van onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie over de gezondheidstoestand dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant. In een dergelijk geval worden de kosten van het hotel en het vooronderzoek in Turkije aan de klant doorberekend.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 3, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van Hair Trans Turkije. De aanvaarding geschiedt door het invullen en ondertekenen van de prijsopgave van de gewenste behandeling.

Art. 3, lid 2

De klant aanvaardt daarbij de Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door Hair Trans Turkije zijn gesteld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

Art. 4, lid 1

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de kosten.
Het restant van de totale kosten dient uiterlijk twee weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Hair Trans Turkije.

Art. 4, lid 2

Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. Hiervan wordt hij door Hair Trans Turkije in kennis gesteld. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Hair Trans Turkije heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

Art. 4, lid 3

Alle door Hair Trans Turkije in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Hair Trans Turkije op te schorten.

Art. 4, lid 4

Indien de klant jegens Hair Trans Turkije in verzuim is, is hij verplicht Hair Trans Turkije de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00.

Artikel 5: Kosten

Art. 5, lid 1

Hair Trans Turkije heeft het recht de kosten te wijzigen tot 5 weken voor vertrek, indien de kosten van de medische behandeling en/of verblijf met meer dan 20% stijgen.

Art. 5, lid 2

De klant heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Artikel 6: Informatie

Art. 6, lid 1

De klant dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke.

Art. 6, lid 2

Indien de klant de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Art. 6, lid 3

De klant zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

Artikel 7: Reisbescheiden

De klant dient zelf de vlucht te boeken naar Turkije.

Artikel 8: Wijzigingen door de klant

Art. 8, lid 1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Hair Trans Turkije worden bevestigd. Voor de wijzigingskosten wordt er € 90,00 per persoon in rekening gebracht.

Art. 8, lid 2

Hair Trans Turkije zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed en moet de klant onverwijld worden meegedeeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren. In dit laatste geval is artikel 10, lid 1 van toepassing.

Bij uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzing van zijn verzoek zal de oorspronkelijke overeenkomst worden uitgevoerd.

Art. 8, lid 3

Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.

Artikel 9: Annulering door de klant

Art. 9, lid 1

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de klant, zijn annuleringskosten verschuldigd.

De volgende voorwaarden gelden daarvoor:

 1. bij annulering tot 8 weken voor vertrek wordt 35% van de kosten voor verblijf in rekening gebracht;
 2. bij annulering binnen 8 weken voor vertrek wordt 50% van de kosten voor verblijf in rekening gebracht;
 3. bij annulering binnen 4 weken voor vertrek wordt 75% van de kosten voor verblijf in rekening gebracht;
 4. bij annulering binnen 2 weken voor vertrek wordt 100% van de kosten voor verblijf in rekening gebracht.

Art. 9, lid 2

Een annulering door de klant wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de volgende werkdag.

Art. 9, lid 3

Indien een ondertekend contract, kan de klant hier op geen enkele manier van afwijken.

In geval de klant, binnen 48 uur na ondertekening, het contract alsnog opzegt, dient de klant 40% van het totaalbedrag te voldoen.

Artikel 10: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door Hair Trans Turkije

Art. 10, lid 1

Hair Trans Turkije heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Hair Trans Turkije aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Hair Trans Turkije kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Hair Trans Turkije.

Art. 10, lid 2

Hair Trans Turkije moet de klant binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen.

De klant kan de wijziging(en) afwijzen.

Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen.

Art. 10, lid 3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

Art. 10, lid 4

Hair Trans Turkije mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.

Art. 10, lid 5

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Hair Trans Turkije de klant de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg van overmacht is.

Artikel 11: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Hair Trans Turkije

Art. 11, lid 1

Hair Trans Turkije aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze diensverlener(s) verstrekte informatie. Hair Trans Turkije draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden en/of dienstverleners uitgegeven.

Art. 11, lid 2

Hair Trans Turkije aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de klant.

Art. 11, lid 3

Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de klant geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. Hair Trans Turkije kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen van de arts. Hair Trans Turkije zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.

Art. 11, lid 4

De klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door Hair Trans Turkije en verklaart ook uit vrije wil medische behandeling en/of medisch onderzoek te ondergaan.

Art. 11, lid 5

De klant kan, indien men over het functioneren van de behandelend arts vragen heeft, zich wenden tot Hair Trans Turkije.

Art. 11, lid 6

Tussen klant en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) zijn de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.

Art. 11, lid 7

Hair Trans Turkije is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in de Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd.

Art. 11, lid 8

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Hair Trans Turkije gelden ook ten behoeve van de werknemers van Hair Trans Turkije, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 12: Klachten

Art. 12, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen.

Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te melden bij Hair Trans Turkije.

Art. 12, lid 2

Op alle geschillen tussen Hair Trans Turkije en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.